Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem ceramicznosci.pl prowadzony jest przez Ceramiczności Edyta Michalak ul.Sosnowa 30 05-408 Glinianka NIP 521-167-28-22, REGON 014887831.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ceramicznosci.pl, składania zamówień na produkty, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Produkty prezentowane na stronie ceramicznosci.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 4. Do zakupów w sklepie internetowym ceramicznosci.pl upoważnione są osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na produkty przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego ceramicznosci.pl za pośrednictwem formularzu zamówienia na stronie www.ceramicznosci.pl 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest wybranie produktu, jego ilości: podanie informacji na temat wybranego produktu (rodzaj, ilość), podanie danych osobowych, adresu e-mail, adresu dostawy. 3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z dodatkowymi informacjami: dokładny czasu realizacji zamówienia, wycena i szczegóły płatności.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania wpłaty za zamówienie na rachunku bankowym Ceramiczności.
 3. Zamówienia na produkty realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Realizacja zamówień następuje w ciągu 3 dni roboczych.

CENY, PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Ceny znajdujące się przy produktach podane są w PLN. Firma Ceramiczności nie jest płatnikiem VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceramiczności zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Płatność za produkty dokonywana jest przez Klienta przed wysłaniem towaru przelewem na rachunek bankowy Ceramiczności (mBank 18 1140 2004 0000 3802 4662 2826).
 3. Czas realizacji zamówienia produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie to czas wykonania zamówienia i wysłania na adres podany przez Klienta. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 do 4 tygodni i każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
 4. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupująca zawierając ze sklepem Ceramiczności transakcję udziela sklepowi pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firma kurierską. Sklep Ceramiczności działa jedynie w imieniu Kupującego w zakresie zawartej umowy.
 5. Koszty wysyłki są automatycznie doliczane w przypadku zamówienia dokonanego na stronie internetowej. W przypadku zamówienia dokonanego za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres mailowy ceramicznosci@tlen.pl, Ceramiczności poinformuje o kosztach przesyłki.
 6. Do każdego zakupu dokonanego przez klienta dołączany jest dowód zakupu - faktura (Ceramiczności nie są płatnikiem VAT).
 7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego produktu powstałego podczas transportu, powinien wyraźnie zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym i niezwłocznie zgłosić to Ceramiczności.

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Jeśli produkcja towaru odbywa się na indywidualne życzenie klienta. W art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) Ustawodawca wyłącza prawo do odstąpienia w przypadku towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Jeśli w czasie transportu następuje uszkodzenie przesyłki, Klient może domagać się odszkodowania tylko od przewoźnika (ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2016 r. poz. 360 oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 2015 r. poz. 915). W celu egzekucji ewentualnego odszkodowania wynikającego z nieprawidłowego transportu Klient musi sprawdzić przesyłki bezpośrednio przy odbiorze.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy ul.Sosnowa 30 05-408 Glinianka
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ul.Sosnowa 30 05-408 Glinianka
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Ceramiczności Edyta Michalak zarejestrowanej na ul. Sosnowa 30 05-408 Glinianka.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy przez firmę Ceramiczności.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowania zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby firmy Ceramiczności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku. Sklep ceramicznosci.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelki zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Ceramiczności. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.